ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สอบปลายภาคเรียน ที่ 1
โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน2 ได้กำหนด วันสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 วันที่ 22 - 24 กันยายน 2558
ชุดเครื่องแบบนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปี 58
ชุดสุภาพ
06 พ.ค. 56 ถึง 28 มี.ค. 57 ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนสกาดพัฒนา ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสกาดพัฒนา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วัน เดือน ปี

งานที่ต้องปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

6 – 7   พฤษภาคม 2556

คณะครูทุกท่านเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน              ปีการศึกษา  2556

ฝ่ายบริหาร ,ฝ่ายวิชาการ ,คณะครูทุกคน

พฤษภาคม 2556

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายวิชาการ และคณะครูทุกคน

14  พฤษภาคม  2556

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 1 และส่งทุก ๆ 2 สัปดาห์

ฝ่ายวิชาการ ครูประจำวิชา

16 – 18 พฤษภาคม  2556

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

คณะกรรมการโรงเรียนดีศรีตำบล

31 พฤษภาคม 2556

 

ค่ายศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

และครูชัชวาลย์

7 มิถุนายน 2556

ค่ายศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

13 มิถุนายน 2556

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมนักเรียน

1721 มิถุนายน 2556

นิเทศการสอนภายในครั้งที่  1/ /2556

คณะกรรมการนิเทศ ,คณะครู

24 – 25 มิถุนายน 2556

แข่งทักษะภาษาไทย

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

26 มิถุนายน 2556

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูชัชวาลย์

1 กรกฎาคม 2556

เดินสวนสนามและทบทวนกฎและคำปฏิญาณ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

15 - 17  กรกฎาคม  2556

สอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 สอบกลางภาคเรียน ชั้นมัธยม และส่งคะแนนเก็บครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

19 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

สาระการเรียนรู้สังคมฯ

9 สิงหาคม 2556

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมนักเรียน

16 สิงหาคม 2556

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2556

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

ครูชัชวาลย์

2630 สิงหาคม 2556

นิเทศการสอนภายในครั้งที่  2/ /2556

คณะกรรมการนิเทศ ,คณะครู

16 – 20 กันยายน 2556

ส่งต้นฉบับข้อสอบและเก็บเข้าคลัง

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

23 -24 กันยายน 2556

สอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2    สอบปลายภาคเรียน ชั้นมัธยมฯ และส่งคะแนนเก็บครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

30 กันยายน  2556

ส่งวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 1 เรื่อง

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

ตุลาคม  2556

สรุปผลทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

2 -4 ตุลาคม 2556

ประชุมสรุปงานประจำภาคเรียน

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

ตุลาคม 2556

ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

-

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสกาดพัฒนา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วัน เดือน ปี

งานที่ต้องปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

 26 – 27 ตุลาคม  2556

คณะครูทุกท่านเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2556

ฝ่ายบริหาร ,ฝ่ายวิชาการ ,คณะครูทุกคน

28  ตุลาคม  2556

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายวิชาการ และคณะครูทุกคน

พฤศจิกายน  2556

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 1 และส่งทุก ๆ 2 สัปดาห์

ฝ่ายวิชาการ ครูประจำวิชา

2 – 4  ธันวาคม 2556

นิเทศการสอนภายในครั้งที่  3 / 2556

คณะกรรมการนิเทศ ,คณะครู

12 – 15  มกราคม  2557

สอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 3    สอบกลางภาคเรียน ชั้นมัธยม และส่งคะแนนเก็บครั้งที่ 3

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

27 – 31 มกราคม 2557

นิเทศการสอนภายในครั้งที่  4 / 2556

คณะกรรมการนิเทศ ,คณะครู

3 -7  มีนาคม 2557

ส่งต้นฉบับข้อสอบและเก็บเข้าคลัง

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

12– 14  มีนาคม 2557

สอบปลายปี และส่งผลคะแนน ตัดสินผลการเรียน

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

21 มีนาคม 2557

ส่งวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 1 เรื่อง

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

17 – 21 มีนาคม 2557

สรุปผลทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

25 มีนาคม 2557

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3

18 ก.ย. 57 ถึง 22 ก.ย. 57 ส่งข้อสอบปลายาเรียนที่ 1
24 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 สอบปลายาเรียนที่ 1
27 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 ส่งะแนนสรุปเป็นไฟล์ ของ ปพ.5
02 ต.ค. 57 ถึง 02 ก.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองและแจังผลการเรียน
03 ต.ค. 57 ประชุมคณะครูก่อนปิดภาดเรียน
22 ก.ย. 58 ถึง 24 ก.ย. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน 2 ได้กำหนดวันสอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 22
- 24 กันยายน 2558
ชุดนักเรียน งานวัดผล ประเมินผล /วิชาการ