ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ย. 58 ถึง 24 ก.ย. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน 2 ได้กำหนดวันสอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 22
- 24 กันยายน 2558
ชุดนักเรียน งานวัดผล ประเมินผล /วิชาการ
03 ต.ค. 57 ประชุมคณะครูก่อนปิดภาดเรียน
02 ต.ค. 57 ถึง 02 ก.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองและแจังผลการเรียน
27 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 ส่งะแนนสรุปเป็นไฟล์ ของ ปพ.5
24 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 สอบปลายาเรียนที่ 1
18 ก.ย. 57 ถึง 22 ก.ย. 57 ส่งข้อสอบปลายาเรียนที่ 1
06 พ.ค. 56 ถึง 28 มี.ค. 57 ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนสกาดพัฒนา ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสกาดพัฒนา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วัน เดือน ปี

งานที่ต้องปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

6 – 7   พฤษภาคม 2556

คณะครูทุกท่านเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน              ปีการศึกษา  2556

ฝ่ายบริหาร ,ฝ่ายวิชาการ ,คณะครูทุกคน

พฤษภาคม 2556

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายวิชาการ และคณะครูทุกคน

14  พฤษภาคม  2556

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 1 และส่งทุก ๆ 2 สัปดาห์

ฝ่ายวิชาการ ครูประจำวิชา

16 – 18 พฤษภาคม  2556

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

คณะกรรมการโรงเรียนดีศรีตำบล

31 พฤษภาคม 2556

 

ค่ายศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

และครูชัชวาลย์

7 มิถุนายน 2556

ค่ายศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

13 มิถุนายน 2556

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมนักเรียน

1721 มิถุนายน 2556

นิเทศการสอนภายในครั้งที่  1/ /2556

คณะกรรมการนิเทศ ,คณะครู

24 – 25 มิถุนายน 2556

แข่งทักษะภาษาไทย

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

26 มิถุนายน 2556

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูชัชวาลย์

1 กรกฎาคม 2556

เดินสวนสนามและทบทวนกฎและคำปฏิญาณ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

15 - 17  กรกฎาคม  2556

สอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 สอบกลางภาคเรียน ชั้นมัธยม และส่งคะแนนเก็บครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

19 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

สาระการเรียนรู้สังคมฯ

9 สิงหาคม 2556

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมนักเรียน

16 สิงหาคม 2556

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2556

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

ครูชัชวาลย์

2630 สิงหาคม 2556

นิเทศการสอนภายในครั้งที่  2/ /2556

คณะกรรมการนิเทศ ,คณะครู

16 – 20 กันยายน 2556

ส่งต้นฉบับข้อสอบและเก็บเข้าคลัง

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

23 -24 กันยายน 2556

สอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2    สอบปลายภาคเรียน ชั้นมัธยมฯ และส่งคะแนนเก็บครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

30 กันยายน  2556

ส่งวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 1 เรื่อง

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

ตุลาคม  2556

สรุปผลทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

2 -4 ตุลาคม 2556

ประชุมสรุปงานประจำภาคเรียน

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

ตุลาคม 2556

ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

-

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสกาดพัฒนา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วัน เดือน ปี

งานที่ต้องปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

 26 – 27 ตุลาคม  2556

คณะครูทุกท่านเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2556

ฝ่ายบริหาร ,ฝ่ายวิชาการ ,คณะครูทุกคน

28  ตุลาคม  2556

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายวิชาการ และคณะครูทุกคน

พฤศจิกายน  2556

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 1 และส่งทุก ๆ 2 สัปดาห์

ฝ่ายวิชาการ ครูประจำวิชา

2 – 4  ธันวาคม 2556

นิเทศการสอนภายในครั้งที่  3 / 2556

คณะกรรมการนิเทศ ,คณะครู

12 – 15  มกราคม  2557

สอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 3    สอบกลางภาคเรียน ชั้นมัธยม และส่งคะแนนเก็บครั้งที่ 3

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

27 – 31 มกราคม 2557

นิเทศการสอนภายในครั้งที่  4 / 2556

คณะกรรมการนิเทศ ,คณะครู

3 -7  มีนาคม 2557

ส่งต้นฉบับข้อสอบและเก็บเข้าคลัง

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

12– 14  มีนาคม 2557

สอบปลายปี และส่งผลคะแนน ตัดสินผลการเรียน

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

21 มีนาคม 2557

ส่งวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 1 เรื่อง

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

17 – 21 มีนาคม 2557

สรุปผลทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2

ฝ่ายวิชาการ และครูทุกคน

25 มีนาคม 2557

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3

สอบปลายภาคเรียน ที่ 1
โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน2 ได้กำหนด วันสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 วันที่ 22 - 24 กันยายน 2558
ชุดเครื่องแบบนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปี 58
ชุดสุภาพ