ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนสกาดพัฒนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2  บ้านสกาดกลาง  ตำบลสกาด  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27  มกราคม 2479   เดิมชื่อ โรงเรียนสกาดเหนือ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนายอินธิวงศ์  อุทุมพร เป็นครูใหญ่คนแรก   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2517  นายดิลก  พลวัง  ครูใหญ่ได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่แห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร   เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ต่อมาเมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2535 นายกมล  จิตบุญ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  ในปีพ.ศ. 2536  โรงเรียนสกาดพัฒนาได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทางโรงเรียนจึงได้ขยายพื้นที่สร้างห้องเรียนไปอยู่บริเวณบ้านหมู่ที่ 1   บ้านสกาดเหนือ ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   นอกจากนี้ยังได้ขยายห้องเรียนไปที่บ้านกอก-จูน  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน   เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6  โดยทางโรงเรียนได้ส่งครูไปประจำทำการสอน  ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนสกาดเหนือ  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสกาดพัฒนา  มาจนถึงปัจจุบัน 
ในวันที่ 1  ตุลาคม  2541  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้งให้  นายพนม  คีรีธีรกุล    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2542  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานที่โรงเรียนสกาดพัฒนาห้องเรียนกอก-จูน    ตามโครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่   โดยให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร/แผนงาน   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน   
ต่อมาในวันที่ 1  ตุลาคม  2551  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 2  ได้ย้ายและแต่งตั้งให้ นายวินัย  พรหมรักษ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา  
     ต่อมาในวันที่ 25  ตุลาคม  2555  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 2  ได้ย้ายและแต่งตั้งให้ นางธิดา  เสมอใจ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา จนถึงปี 2558
        ต่อมาในวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2559  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 2  ได้ย้ายและแต่งตั้งให้ นายจรูณ  จันต๊ะวงค์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา  จนถึงปัจจุบัน

 
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนสกาดพัฒนา  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาและเป็นพื้นที่ราบสูง   ประชาชนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลั้ว   นับถือ ผี  สภาพครอบครัวฐานะยากจน  อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ทำสวนเมี้ยง  ปลูกข้าวโพด   ข้าวไร่   เลี้ยงวัว  หมู  และบางส่วนทำหัตถกรรมในครัวเรือนคือ  งานสานไม้ไผ่  งานทอผ้า