อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ โรงเรียน
อัตลักษณ์

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

เมี่ยงดีที่สกาด ธรรมชาติงดงาม