วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนสกาดพัฒนา มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา     ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

ปรัชญา
ปรัชญา

                               นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

                        แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี