พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนานักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา    
2. พัฒนาละเพิ่มศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนบูรณาการความรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
         4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพ
         5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
        

 เป้าประสงค์ (GOAL)

           1.  นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในการทำงาน การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสามารถพื้นฐานด้านอาชีพ

           3.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน

           4.  ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาและเป็นครูมืออาชีพ            

           5.  มีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

           6.  มีระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

 กลยุทธ์

          1. ปลูกฝั่งคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

         3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

         4. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ผู้บริหารและครูมืออาชีพ

         5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

         6. โรงเรียนคุณภาพด้วยธรรมาภิบาล