ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษ 1/2563 ณ 10 กันยายน 2563

 ระดับชั้น  ชาย  หญิง  รวม
อนุบาล1  5 7 12
อนุบาล2 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 2  8 19 27
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 4 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 17  9 26
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 3 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 9 14
มัธยมศึกษาปีที่ 2  10 10 20
มัธยมศึกษาปีที่ 3  12 10 22
รวม  121 98 219