ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษ 2556 ณ 22 .. 56

 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1  14   7  21
อนุบาล2 11 13 24
ประถมศึกษาปีที่ 112 14 26
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 15 34
ประถมศึกษาปีที่ 310 21 31
ประถมศึกษาปีที่ 48 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่ 610 6 16
มัธยมศึกษาปีที่ 11811 29
มัธยมศึกษาปีที่ 2  7 12 19
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13  11  24
รวม 130 131260