คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
รักสะอาด  มารยาทงาม  ความรู้ดี  มีคุณธรรม