ค่านิยมองค์กร SAKAD
ค่านิยมองค์กร SAKAD

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

           โรงเรียนสกาดพัฒนา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต เรียนรู้ตลอดเวลา เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นำองค์กรไปสู่การพัฒนาและประสบความสำเร็จ  ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โรงเรียนสกาดพัฒนา  ยึดถือในค่านิยมและมีวิธีในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งเราเรียกว่า  SAKAD  โดยมีความหมาย ดังนี้

s-a-k-a-d 
  S  = Service mind= บริการด้วยใจ
A  =Achievement=มุ่งผลสัมฤทธิ์

      K  =Knowledge= องค์กรแห่งการเรียนรู้

      A  =Accountability =มีความรับผิดชอบ

     D  =Development =การพัฒนาตนเอง