ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสกาดพัฒนา ปี 62
              โรงเรียนสกาดพัฒนา  สังกัด สพป.น่าน เขต 2  จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562  เพื่อทำหน้าเป็นตัวแทนของนักเรียน ร่วมกันจัดตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนสกาดพัฒนา “62”  และในการสมัครประธานนักเรียน ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้กำหนดให้การลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ใน 1 พรรค ต้องมีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนและรองประธานนักเรียน ทั้งในระดับมัธยมและประถมศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในส่วนมัธยมศึกษาและส่วนประถมศึกษา  สำหรับในการเลือกตั้งในปีนี้มี 3 พรรคที่สมัครลงเลือกตั้ง ดังนี้ 1. พรรคการเรียนดี 2. พรรคก้าวด้วยธรรมนำด้วยใจ  3. พรรครวมใจพัฒนา  และส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในนามสังกัดพรรคของตนเอง มี ดังนี้  เบอร์ 1 พรรคการเรียนดี    เด็กหญิงรจนา  ศิริคาม  สมัครตำแหน่ง ประธานนักเรียน เด็กหญิงพัชราภา คุณมณีรัตน์   สมัครตำแหน่ง รองประธานนักเรียน เบอร์ 2 พรรคก้าวด้วยธรรมนำด้วยใจ  เด็กชายพัฒนพล  รกไพร     สมัครตำแหน่ง ประธานนักเรียน เด็กชายสิทธิกร  จิรกรรัตน์    สมัครตำแหน่ง รองประธานนักเรียน  เบอร์  3 พรรครวมใจพัฒนา    เด็กหญิงวิยะดา  สุมทุม    สมัครตำแหน่ง ประธานนักเรียน
เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธวงค์    สมัครตำแหน่ง รองประธานนักเรียน  สำหรับในการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสกาดพัฒนา ปี 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ของทางโรงเรียน ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับในการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก รู้จักหน้าที่ ยอมรับในกฎกติกา ยอมรับในผลการเลือกตั้ง ตามหลักการของระบอบของประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          สำหรับผลการเลือตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสกาดพัฒนา ในปีนี้ พรรคที่ได้รับการเลือกตั้งและได้คะแนนเสียงมากเป็นอันดับที่ 1 คือพรรครวมใจพัฒนา เบอร์ 3  ของเด็กหญิงวิยะดา  สุมทุมและเด็กหญิงณัฐณิชา  พันธวงค์    อันดับที่ 2 คือพรรคพรรคก้าวด้วยธรรมนำด้วยใจ  อันดับที่ 3 พรรคการเรียนดี    และทางโรงเรียนสกาดพัฒนาขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ สำหรับการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้  ดังคำกล่าวที่ว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน”


ผู้สมัครรับการเลือกตั้งประธานนักเรียน เบอร์ 1
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งประธานนักเรียน เบอร์ ๒
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งประธานนักเรียน เบอร์ ๓
ครูศุภมิตร มาใช้สิทธิ์ คนแรกเลย ปรบมือ รัวววๆๆๆ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2562,09:14   อ่าน 419 ครั้ง