ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
“ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม”

โรงเรียนสกาดพัฒนา (โรงเรียนดีศรีตำบล)  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  จัดกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม  2558 เพื่อ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน ฝึกความมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ ห่างไกลจากอบายมุข มีทัศนคติ มีค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามอยู่คู่สังคมไทย และสามารถใช้ชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข

 

โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,16:47   อ่าน 446 ครั้ง