ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอินธิวงศ์ อุทุมพร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายดิลก พลวัง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล จิตบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพนม คีรีธีรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย พรหมรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางธิดา เสมอใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กันยายน 2555 -2558
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1803731
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูณ จันต๊ะวงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 ตุลาคม 2565
เบอร์โทรศัพท์ : 0856274866
ชื่อ-นามสกุล : นายทิวากร จิตอารี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2565
เบอร์โทรศัพท์ : 0819601964
อีเมล์ : nettiwa2525@gmail.com