ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

............................................

ตาม ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา  ลงวันที่  พฤษภาคม 2559    เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  วิชาภาษาอังกฤษเข้ารับการประเมิน  จำนวน 4  คน   เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  10  พฤษภาคม  2559 

ณ  โรงเรียนสกาดพัฒนา   นั้น 

บัดนี้   การดำเนินการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นครูอัตราจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ดำเนินการดังนี้

                   1. กำหนดวันรายงานตัว และสถานที่รายงานตัว

                     ในการจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง   โดยให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างครั้งแรกรายงานตัวที่ โรงเรียนสกาดพัฒนา 

ในวันที่ 12  พฤษภาคม 2559   เวลา 09.00 – 12.00 น.  

                   2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว

                        2.1  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ

                        2.2  รูปถ่ายในชุดสากลนิยม (ทั้งชายและหญิง) หน้าตรงไม่สวมแว่นกันแดด           เป็นภาพถ่ายครั้งเดียวกัน  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน   ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

                        2.3  บัตรประจำตัวประชาชน    พร้อมสำเนา  จำนวน  2  ฉบับ

                        2.4  ระเบียนแสดงผลการเรียน ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน  2  ฉบับ

                        2.5  บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร

                        2.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล (ถ้ามี)  พร้อมสำเนา   จำนวน  2  ฉบับ

                        2.7  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม      ตามกฎ ก.พ.  ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2535)

                   3.  การจ้างครูอัตราจ้าง

                     โรงเรียนสกาดพัฒนา จะจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง เดือนละ 7,000  บาท  ทั้งนี้ การจ้างจะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/ข้าราชการ

                  

 

 

 

 

 

                  

                   4.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด      1  ปี  นับตั้งแต่วันประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นต้นไป  และถ้าในอายุบัญชี  มีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้  เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

                        4.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

                        4.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

 

 

                        4.3  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่โรงเรียนสกาดพัฒนากำหนด

                   5.  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                   ประกาศ  ณ วันที่  11  พฤษภาคม  2559

 

                                                                       

                                                              ( นายจรูณ  จันต๊ะวงค์ )

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศ   ณ  วันที่   11  พฤษภาคม  พ.ศ.2559

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ได้ลำดับที่

หมายเหตุ

1.

นางสาวปรียาภรณ์  อินผ่อง

1

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1  มารายงานตัว ในวันที่  12  พ.ค. 2559 เวลา  09.00 น. 

ณ โรงเรียนสกาดพัฒนา

2.

นายชาญชัย  กิตติบังกุล

2

3.

นางสาวรัชดาพร  ลิ้มมั่ง

3

4.

นายอัศวิน  จันตระ

4

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 395 ครั้ง