ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนาเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุ

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนสกาดพัฒนา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาของ...ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

โรงเรียนสกาดพัฒนาจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายใน

               

              ประกาศ ณ วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

                                                                           

 

                    (นางธิดา   เสมอใจ)

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2556,09:19   อ่าน 565 ครั้ง