ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  กำหนดให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้    จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา  39 

โรงเรียนสกาดพัฒนาจึงประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้

                                    1. นายสมคิด   วรรณภพ                   ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2

                                               2. นางธิดา   เสมอใจ                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา

                                                3. นายแม้น   รกไพร                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

                                               4. นายกำแหง   ดีอุ่น                                       ครู คศ.2

                                               5. นางสาวรัสมี   ธนะวัง                  ครู คศ.3

                                               6. นายวิทยา   ชนะจิตต์                     ครู คศ.3

                                               7. นายเทวินทร์   ศรีบุญเรือง            ครู คศ.1

                                               8. นางนภสร   บุญสิงห์                    ครู คศ.2

                                               9. นางสาวศุภมิตร   ภู่ตระกูล          ครู คศ.2

                                               10. นางสาวสุนทรา   รัตนประภา   ครู คศ.3

 

 

                                ประกาศ ณ วันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

 

                                             (นางธิดา   เสมอใจ)

                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2556,09:21   อ่าน 508 ครั้ง