ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เอกสารประกอบการคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) โรงเรียนดีมีคุณภาพ
Best Practice เป็นวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงกับการทำงาน แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กร ดังนั้น Best Practice จึงเป็นบทสรุปของวิธีปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge ซึ่งสามารถเผยแพร่เป็นความรู้ที่ปรากฏให้ชัดแจ้งในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปทดลองปฏิบัติต่อไป
                จากสภาพบริบทของโรงเรียนสกาดพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดาร ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าลั๊วะ กอรปกับนโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทำให้ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” ตามวัตถุประสงค์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการบริหารโรงเรียนดีสู่วิถีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเครือข่าย สถานศึกษาอื่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2556,22:11   อ่าน 2145 ครั้ง