ปฐมวัย

นางสาวสุปราณี พนะสันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุภัทรา เนียมวิจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1