ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัทรวดี ทีฑาวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกำแหง ดีอุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางเนตรนริทร์ วีระเชวงกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

ขวัญชนก กันทะนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1