กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภัทรวดี ทีฆาวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางเนตรนริทร์ วีระเชวงกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ขวัญชนก กันทะนะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1