ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัทรวดี ทีฑาวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกำแหง ดีอุ่น
ครู คศ.3

นางเนตรนริทร์ วีระเชวงกุล
ครู คศ.3

ขวัญชนก กันทะนะ
ครูผู้ช่วย