กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภัทรวดี ทีฑาวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเนตรนริทร์ วีระเชวงกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ขวัญชนก กันทะนะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฏฐณิชา หทัยพัฒน์โภคิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ