ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเกสร ลำทา
ครู คศ.3

นางสาวชุลีกร กะรัตน์
ครู คศ.2

นายอุเทน เขื่อนเมือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1