กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชุลีกร กะรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปรวีร์ธิดา อัครวิวัฒน์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรรักษา เมืองน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1