ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชุลีกร กะรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปรวีร์ธิดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1