กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปรวีร์ธิดา อัครวิวัฒน์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรรักษา เมืองน้อย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรรณปพร จันรุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1