กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิภารัตน์ จันต๊ะวัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1