ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิทยา ชนะจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดอกปิ่น สมศรี
ครู คศ.3

นางวิภารัตน์ จันต๊ะวัน
ครู คศ.2