ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิทยา ชนะจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดอกปิ่น สมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางวิภารัตน์ จันต๊ะวัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1