ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวระวีวรรณ แสนแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ