กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวระวีวรรณ แสนแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1