ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานสนับสนุน

นางอรยา จิตรอารีย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอดุลย์ วงค์วรัณ
พนักงานบริการ

นายจักรรัตน์ สุขพนารักษ์
นักการภารโรง

บัวคำ รกไพร
แม่บ้าน

มาลี รกไพร
แม่บ้าน