กลุ่มงานสนับสนุน

นายพีระศักดิ์ จิตอารีย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

คำดี รกไพร
แม่บ้าน

มาลี รกไพร
แม่บ้าน

นายอดุลย์ วงค์วรัณ
พนักงานบริการ

นายจรูณ รกไพร
พนักงานบริการ