ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัสมี ธนะวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชวาลย์ งานคำอ้าย
ครู คศ.2