ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกฤตพร ใบยา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฌิรดา ชาวยอง
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1