กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนงนุช สายแสงดีโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววลัยพร สุทธิวนาสกุล
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1