คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทกานต์ สังวันนา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวัชรีพร ลิวงษา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทรพล โทนอ๊อด
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธีรมนัสภรณ์ นวนศรี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ โททอง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลลดา ขอดแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสัญชัย นะมูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริดา รกไพร
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหณิงเกสรา รกไพร
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแคทริยา ชนะกุลกิติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนันทพงศ์ รกไพร
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภชา สุมทุม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธาดารัตน์ อำขำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฤทธิไกร รกไพร
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนันทภพ รกไพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิธิกร รกไพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิปปกร พนะสัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลินทรา สุมทุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจริยา ศิริคาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรอุมา รกไพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2